خرید اینترنتی

شماره شبا بانک ملت
جلال صادقی

IR93 0120 0000 0000 4030 8532 10

شماره حساب بانک ملت جلال صادقی

4030853210

شماره کارت بانک ملت جلال صادقی
6104338636075984